Historia Oddziału


W roku 1927 powstało na terenie miasta Starogardu Stowarzyszenie Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptactwa Wodnego i Śpiewającego, założycielami tego Stowarzyszenia byli:

- Franciszek Szczodrowski,

- Robert Masa,

- Konrad Koller.

Stowarzyszenie to istniało do roku 1930 i w tym okresie urządziło pierwszą Północno Pomorską wystawą drobiu, gołębi, ptactwa wodnego i śpiewającego, która odbyła się w Sali " Sokolniczówki " /obecnie kino "Sokół"/.

W roku 1930 - z poprzedniego Stowarzyszenia powstało nowe pod nazwą Towarzystwo Hodowli Drobiu i Gołębi Pocztowych „Mestwin” w Starogardzie, które podlegało Okręgowemu Związkowi Gołębi Pocztowych w Toruniu a inicjatorami i również członkami Zarządu byli:

- Jan Urbański - prezes

- Albert Brzeziński - wiceprezes

- Sylwester Danielewicz - sekretarz

- Konrad Keller - skarbnik

Zarząd ten z pewnymi zmianami urzędował do roku 1932.

W roku 1932 - powołany został nowy Zarząd, w skład którego weszli:

- Franciszek Bienias - prezes /Wachmistrz 29 pułku Swolerzerów/

- Bogdan Jezierski - wiceprezes

- Alfons Marchlewicz – sekretarz

- Paweł Pestka - skarbnik

Zarząd ten pełnił swoje obowiązki /za wyjątkiem małych zmian/ do 1939 roku. Towarzystwo Hodowli Gołębi Pocztowych "Mestwin" w latach trzydziestych liczyło około 40 członków. Najdalsze loty gołębi dorosłych, odbywały się z miejscowości Kostrzyń i Modlin, natomiast dla gołębi młodych Chojnice i Krokowa. W miesiącu sierpniu 1939 roku na podstawie rozkazu M.O.N. wszystkie gołębie pocztowe na terenie miasta i powiatu zlikwidowano, jak wiadomo 01.09.1939 roku wybuchła wojna.

W roku 1945 - reaktywowano przedwojenne Stowarzyszenie Hodowli Gołębi Pocztowych "Mestwin" zgodnie z ustaleniami i zgodą Starostwa Powiatowego - Wydział Spraw Wojskowych.

W skład Zarządu weszli:

- Danielewicz Sylwester - prezes

- Olszewski Feliks - wiceprezes

- Marchlewicz Alfons - sekretarz

- Albrecht Brunon - skarbnik

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani byli uzyskać zezwolenie Starostwa Powiatowego w Starogardzie na hodowanie gołębi pocztowych. Dla sprawnego działania Stowarzyszenia, wybrany Zarząd nawiązał kontrakt ze Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych w Poznaniu, który przesłał opracowany statut, na podstawie którego można było dalej działać. Zarząd w tym składzie pełnił swoje obowiązki do 1948 roku po czym nastąpiła zmiana. Do najbardziej aktywnych członków, którzy pełnili różne funkcje w Zarządzie Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego do roku 1952 tj. do czasu powołania Grupy Lotowej w Starogardzie zaliczyć należy kolegów: Kamiński Józef, Olszewski Feliks, Paczosa Antoni, Falkowski Jan, Rożek, Zadurski Alfons, Kminek Adam, Albrecht Brunon, Tiałowski Tadeusz, Ulatowski Kazimierz. Warto nadmienić, że do roku 1952 Oddział nasz należał do Grupy Lotowej w Tczewie, i że powstał jako piąty Oddział po zakończeniu działań wojennych na obszarze województwa Gdańskiego.

W roku 1946 na terenie kraju istniały dwa Związki Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych, jeden prowadził swoją działalność na terenach środkowych i północnych z siedzibą w Poznaniu, drugi na obszarze Polski południowej z siedzibą w Krakowie. W związku z tym w kwietniu 1946 r. wybrano Komitet, który miał na celu zorganizowanie zjednoczenia Hodowców Gołębi Pocztowych. Przystąpiono do pracy zupełnie bez funduszów, tylko z dobrą chęcią i wolą służenia dobru publicznemu. Prace komitetu szły przede wszystkim w kierunku zorganizowania Towarzystw i Grup Lotowych na terenie całej Polski. Udało się to w części, gdyż w ciągu 5 miesięcy zorganizowano około 1800 hodowców posiadających 50000 sztuk gołębi pocztowych. Nie wszyscy zrozumieli korzyści płynące z istnienia organizacji, nie wszyscy przystąpili do zjednoczenia polskich Hodowców Gołębi Pocztowych by je wydźwignąć i nadać im kierunek taki, jaki miało w roku 1939.

W dniu 27 października 1946 r. odbył się w Krakowie Walny Zjazd Delegatów Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych. Na zjeździe tym wybrano Zarząd Zjednoczenia Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Poznaniu.

W dniu 23 marca 1952 roku z inicjatywy kolegi Kamińskiego Józefa i Paczosy Antoniego odbyło się Walne Zebranie nowo powstającej Grupy Lotowej w Starogardzie Gdańskim. W skład Grupy Lotowej weszły Oddział XI - 8 Skarszewy, XI-56 Lubichowo oraz Oddział XI - 6 i XI - 44 Starogard. Oddział XI - 44 powstał z członków Oddziału XI - 6 ( miasto i powiat podzielono na dwie części). Skład ścisłego Zarządu powstającej Grupy Lotowej przedstawił się następująco:

- Kamiński Józef - prezes

- Fiałkowski Tadeusz - sekretarz

- Olszewski Feliks - skarbnik

Grupa Lotowa w Starogardzie działała do roku 1975 tj. do czasu reorganizacji województw i likwidacji powiatów. W skład ścisłego Zarządu naszego Oddziału w latach 1952 - 1975 wchodzili koledzy: Kamiński Józef, Paczosa Antoni, Platta Bernard, Kochanowski Antoni, Felski Edward i Nawak Jan. Ponadto należy nadmienić, że członkowie naszego Oddziału udzielali się w pracach jednostek nadrzędnych. Członkiem Zarządu Okręgu XI - Gdańsk był kolega Kochanowski Antoni, członkiem Kom. Rew. Okręgu - Felski Edward a Sędzią Koleżeńskim Okręgu - Nowak Jan.

W roku 1975 po likwidacji Grupy Lotowej w Starogardzie powstał jeden Oddział z członków Oddziału XI - 6, XI - 8, XI - 44 i XI - 56. Oddziałem tym kierował dotychczasowy Zarząd Grupy Lotowej w składzie:

- Kajut Jan - prezes

- Nowak Jan - sekretarz

- Felski Edward - skarbnik

Zarząd ten działał do roku 1978, gdzie nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa – funkcję tę objął Gerard Borchard, którą pełnił do tragicznej śmierci. Dla sprawnego działania, szczególnie wkładania gołębi i wysyłki na loty oraz przechowywania klatek transportowych w roku 1974 wybudowano pawilon gospodarczy na zapleczy Miejskiego Domu Kultury. Prace przy budowie pawilonu zostały całkowicie wykonane w czynie społecznym. Po śmierci kolegi Gerarda Borcharda Prezesem Oddziału został Zbigniew Duda. Następnie przez kilka kadencji funkcję Prezesa pełnił kol. Andrzej Walendziak, a od roku 2012 do chwili obecnej funkcje Prezesa pełni kol. Andrzej Felski. W tym miejscu warto przedstawić pozostałych członków Zarządu na dzień dzisiejszy tj.:

- Grochocki Łukasz – Wice Prezes ds. Organizacji Lotów,

- Stoboy Witold – Wice Prezes ds. Finansowych,

- Wesolowski Zbigniew – wice Prezes ds. Gospodarczych,

- Wesołowski Łukasz -Sekretarz,

- Duda Zbigniew – Członek,

- Krusicki Henryk – Członek,

- Wohlert Grzegorz – Członek,

- Piontkowski Jaroslaw – Członek,

- Kordecki Henryk – Przewodniczący Komisji rewizyjnej,

- Spychalski Henryk – przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej.

 

Na wiosnę 1991 roku zakupiono autobus marki Jelcz, który został przez hodowców w czynie społecznym przebudowany na kabinę transportowa do przewozu gołębi na loty. Kabina ta służyła w latach 90-tych także innym oddziałom okręgu gdańskiego, zabierając gołębie na loty, które zostały wypuszczone nawet z terenu Niemiec i Holandii. Jednocześnie wybudowano klatki wystawowe dla 210 gołębi, które to są wykorzystywane do dnia dzisiejszego. W tym czasie był to jedne z pierwszych oddziałów w okręgu gdańskim, który posiadał własny transport i klatki wystawowe. Następnie ambicją Zarządu Oddziału było mieć własny sztandar i tak tez się stało, jako pierwszy z Oddziałów okręgu gdańskiego. Doświadczenie organizacyjne zdobyte podczas dzielności w oddziale procentowały i uzyskiwały uznanie coraz to szerszego grona hodowców z okręgu gdańskiego. Wybierano do różnych Zarządów Okręgu hodowców z Oddziału Kociewie i tak kol. Zbigniew Duda, który to w latach 1991-1995 był Wice Prezesem ds. organizacji lotów w Okręgu, 1995-1999 Sekretarzem Sądu Koleżeńskiego, a od 1999 roku do chili obecnej pełni funkcję Wice Prezesa ds. finansowych Okręgu skupiającego 18000 członków, będących jednocześnie 5 okręgiem w Polsce na 40 Okręgów oraz pełni II kadencję Z-cę Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej przy PZHGP Zarządzie Głównym, jest delegatem na Krajowy Walny Zjazd. Od 1999-2007 przez II Kadencje członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej był kol. Andrzej Felski, od 2007-2011 był kol. Andrzej Walendziak, a od 2011 do 2015 sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej był kol. Łukasz Grochocki. W połowie lat 90-tych następują lata smutne dla oddziału. Smutne jest to, że ginie śmiercią tragiczna długoletni Prezes Gerard Borchard. W krótkim czasie umiera długoletni sekretarz Jan Nowak oraz skarbnik Edward Felski. Następni, którzy wychowywali się przy tak doświadczonych działaczach nie załamali się, starając podtrzymać dobre tradycje organizacyjne Oddziału, a nawet wyprowadzić oddział na wyżyny Okręgu pod względem działalności i wyników sportowych. 1995 roku następuje rozłam w dużym, a może za dużym Oddziale Starogard Gdański. Następuje podział na 3 Oddziały i tak na wnioski z tych oddziałów uchwałą Okręgu Gdańsk w dniu 7.03.1996r powstały Oddziały: Starogard Gd- Miasto, Starogard Gd.-Hermanowo, Lubichowo Skórcz. Sprawę wspólnego majątku w krótki czasie uporządkowano. Oddział Starogard Miasto a obecnie Kociewie, który był i będzie wizytówka miasta otrzymał klatki wystawowe oraz autobus marki Jelcz (kabina) do przewozu gołębi, pozostając bez własnego lokum do maja 1999 roku, która to zabrał Urząd Miasta sprzedając nowemu właścicielowi. W tym właśnie czasie Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim z Prezydentem na czele przyznał Oddziałowi budynek gospodarczy przy ulicy Skarszewskiej 7. Budynek ten Oddział otrzymał w opłakanym stanie. Po zmobilizowaniu sił i środków dużym kosztem finansowym i nakładem pracy budynek ten wyremontowano. Na chwile obecna oddział pozostaje może jako jeden z nielicznych w Polsce, a na pewno w Okręgu bez własnego lokum, gdyż jak wiadomo budynek przy Skarszewskiej 7 zmienił właściciela. Po wysłużeniu się kabiny na autobusie marki Jelcz zakupiono z terenu Niemiec kabinę na samochodzie marki Mercedes z przyczepą, która posłużyła do roku 2013. Na jesieni w 2013 roku zakupiona następna kabinę z terenu Niemiec z przyczepą w bardzo dobrym stanie, która to odpowiada wszelkim wymogom europejskim odnośnie przewozu zwierząt. A w 2017 roku zakupiono dodatkowo przyczepę mniejsza na 1500 gołębi, która to w lotach na długich dystansach ma zastąpić dużą celem zmniejszenia kosztów- paliwo i opłaty drogowe na ternie Niemiec. Samochód wyważać gołębie na loty rozsławia nasze miasta i gminy na terenie Polski, Niemiec, Holandii, i Belgii poprzez uwidocznione na samochodzie herby Starogardu, Pelplin, Gniewa, Zblewa i Skarszew. W kwietniu 2003 roku nastąpiło połącznie oddziału starogardzkiego i pelplińskiego pod nową nazwą Oddział Kociewie Starogard-Pelpin. Celem połączenia było uzyskanie zmniejszenia kosztów transportu co się wiąże z mniejsza opłatą przez hodowców i osiągnie lepszych wyników na szczeblu Okręgu i Polski. Poprzez połączenie oddziałów tak jak zaplanowano nasi hodowcy zaczęli osiągać coraz to lepsze wyniki we współzawodnictwach lotowych na szczeblu okręgu i Polski, a oddział jest bardziej postrzegany w kraju, co się wiąże jednocześnie z reklamowaniem Kociewia. Oddział Kociewie jest jednym z wiodących oddziałów Okręgu Gdańsk pod względem osiąganych wyników organizacyjnych i lotowych. W Oddziale jest bardzo duża ilość hodowców, które na te osiągniecia pracują i nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, gdyż można by było kogoś pominąć. W tak krótkim zarysie przedstawia się historia gołębiarstwa pocztowego, zapoczątkowanego przez miłośników tych pięknych ptaków na terenie Kociewia.


Historia Związku na terenie Pelplina


W Pelplinie tradycje Związku Hodowców Gołębi Pocztowych sięgają początku lat 60. XX w. Samolotujacy Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych powstał 1 kwietnia 1963r. Utworzyli go pelplińscy hodowcy, którzy wcześniej należeli do grupy lotowej Tczew. Byli to Antoni Noch, Jan Latoszewski, Henryk Guz, Stanisław Mianowski. W założycielskim zebraniu uczestniczyło 32 hodowców. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Latoszewski, - prezes, Longin Paradowski – skarbnik, Jan Sielski – sekretarz oraz Stanisław Mianowski, Henryk Guz, Jan Grywalski.

Od początku dzięki zaangażowaniu wszystkich członków Oddział pelpliński odnosił spore sukcesy we współzawodnictwach lotowych. Dobra praca hodowlana, umiejętna selekcja ptaków oraz wytrwałości dawały dobre wyniki lotowe i wyróżnienia na wystawach. Gołąb Stanisława Imianowskiego był najlepszym lotnikiem okręgu gdańskiego w latach 1970-1971, natomiast ulubiony ptak Longina Paradowskiego nr 243 zdobył tytuł lotnika okręgu czterokrotnie 1972-1975. Te dwa wspaniałe gołębie pięć razy reprezentowały Okręg Gdańsk na wystawach ogólnopolskich.

Hodowcy czynnie uczestniczyli w pracach społecznych na rzecz miasta, a wypuszczenie setek gołębi podczas świąt państwowych i imprez sportowych stanowiło niemałą atrakcję dla mieszkańców Pelplina. W 1988r., w 25 rocznicę założenia oddziału odznaczono najbardziej zasłużonych członków. Złota odznakę związkową otrzymał wówczas Longin Paradowski, piastujący funkcję skarbnika oddziału przez 27 lat, uchwała Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów nestorowi pelplińskich hodowców przyznano Członkostwo Honorowe Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl